Safety information to all visitors

Velkommen / Welcome

Danish

Eltronic FuelTech tilstræber at være en arbejdsplads som er et trygt sted at arbejde, og hvor sikkerhed og arbejdsmiljø er prioriteret højt.

Ud over dette skal det også iagttages at der er produkter og teknologier som er underlagt fortrolighed.

Derfor er der en række retningslinjer, der skal overholdes ved besøg hos Eltronic FuelTech.

English

Eltronic FuelTech aims to be a workplace that is a safe place to work, and where safety and work environment are of high priority.

In addition, it should also be noted that some products and technologies require a certain level of confidentiality.

Therefore, several guidelines must be followed when visiting Eltronic FuelTech.

Færdsel mellem bygninger

Med mindre andet er aftalt, skal du altid følges med din vært under besøg hos Eltronic FuelTech.

Gående færdsel mellem bygninger skal altid foregå i siden af indkørsel/vej eller oplagspladser. Det er ikke tilladt at krydse oplagspladsen foran paviloner, eller via indkørsler. Følg anvisninger fra din vært.

Pedestrian traffic between buildings

Unless otherwise agreed, you must always be accompanied by your host during visits to Eltronic FuelTech.

Pedestrian traffic between buildings must always take place at the side of the driveway/road or storage areas. It is not allowed to walk across the storage area in front of the pavilions or via the driveways. Please follow the instructions from your host.

Fotografering er ikke tilladt uden forudgående aftale

Fotografering må kun ske efter forudgående aftale med din vært.

Photography requires permission

Photography is only permitted after prior arrangement with your host.

Anvendelse af sikkerhedsfodtøj

Der skal generelt altid anvendes sikkerhedsfodtøj ved færdsel i montagehaller. I enkeltstående tilfælde kan QHSE afdelingen dog have dispenseret for dette. Din vært vil oplyse om der kan dispenseres fra kravet.

Safety footwear must be worn in the assembly halls

Safety footwear must always be worn when accessing the assembly halls. In individual cases, the QHSE department may grant an exemption for this. Your host will inform you if an exemption from the requirement is possible.

 

 

Information vedr. rygning på Kilde Allé

Rygning er ikke tilladt indendøre og kun på anviste udendørs områder. Din vært kan oplyse område hvor rygning er tilladt.

Information regarding smoking at Kilde Allé

Smoking is not allowed indoors and only permitted in designated outdoor areas. Your host can inform you about the location of smoking areas.

Information vedr. brandslukningsudstyr

Der forefindes brandslukningsudstyr fordelt i montagehaller, og i køkkenområder i kontorpavillonerne. Brandslukningsudstyrets placering er angivet på oversigtsplaner der er placeret ved alle indgange.

Information regarding firefighting equipment

Firefighting equipment is available throughout the assembly halls and in kitchen areas in the office pavilions. The location of the firefighting equipment is indicated on overview maps located at all entrances.

Hjertestarter findes i Bygning A

Hjertestarter findes indenfor indgangen til bygning A på Kilde Alle 6.

AED is located in Building A

A defibrillator (AED) is located inside the entrance of Building A at Kilde Alle 6.

Information ved behov for evakuering

Ved behov for evakuering, findes 2 samlingspunkter i nærheden af Eltronic FuelTechs bygninger. 1 ved P pladsen bag bygningen, og 1 ved indkørslen fra Kilde Alle. Oversigter over flugtveje og beredskabsplaner er ophængt ved alle indgange. Følg anvisninger fra din vært eller andre Eltronic FuelTech medarbejdere i tilfælde af alarmering.

Information in case of emergency

There are 2 assembly points near Eltronic FuelTech’s buildings.
One at the parking lot behind the building, and one at the entrance from Kilde Alle.
Maps of escape routes and emergency plans are posted at all entrances.

Follow guidance from your host or other Eltronic FuelTech employees in case of emergency.